novice in dogodki

MAY
11
2018
Papež nam govori (403)

V Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v občestvu. Človeško bitje je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi spomin in razumevanje dogodkov.
Toda človek lahko popači tudi uporabo sposob-nosti sporočanja, kakor na to že od vsega začetka pokaže zgodba o babilonskem stolpu.
Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporo-čanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih novic«, tako imenovanih »fake news«. »Fake news« je kontroverzni izraz. Običajno se tiče dezinformacije, razširjene na omrežju ali preko tradicionalnih medijev. Ta izraz se torej nanaša na neutemeljene informacije, ki slonijo na neobstoječih ali izkrivljenih podatkih in imajo namen zavajati ali celo manipulirati z bralcem. Njeno razširjanje se vrši zaradi hotenega namena, vplivati na politične izbire in pospeševati eko-nomske koristi.
»Fake news« je učinkovita predvsem zaradi svo-je sposobnosti, da je prepričljiva. Nadalje, te no-vice so lažne, a verjetne, so varljive v smislu, da so sposobne pritegniti sposobnost naslovnikov, saj spodbujajo stereotipe in predsodke, razširjene znotraj družbenega tkiva in tako izkoriščajo pre-prosta in neposredno odzivajoča se čustva, kot je tesnoba, zaničevanje, jeza in razočaranje. Njiho-vo razširjanje lahko računa na manipulativno uporabo »družbenih omrežij« ter logik, ki zago-tavljajo njihovo učinkovitost. Na ta način vsebi-ne, čeprav neutemeljene, pridobijo takšno vidlji-vost, da celo verodostojni preklici težko uspejo zajeziti škodo.

(na dan sredstev družbenega obveščanja)
nazajnazaj